کسب مقام انجمن علمی برتر درون دانشگاهی

مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد موفق به کسب عنوان برگزیده در حوزه رقابتی انجمن علمی برتر ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت شد.