مراحل ثبت نام وام شهریه دانشجویی

ثبت نام در پرتال دانشجویی صندوق رفاه مبنی بر درخواست وام دانشجویی که این ثبت نام به صورت رایگان در مرکز صورت می گیرد

دریافت فرم از واحد امور فرهنگی مرکز در خصوص تعیین ضامن و تصدیق این فرم در یکی از دفاتر اسناد رسمی

دریافت فرم از واحد امور فرهنگی مرکز مبنی بر تایید دانشجو از طرف واحد محترم آموزش

دریافت فرم از واحد امور فرهنگی مرکز مبنی بر تعهد دانشجو برای باز پرداخت وام پس از فارغ التحصیلی

دریافت فرم از واحد امور فرهنگی مرکز مبنی بر ثبت مشخصات ضامن با تایید از دفاتر اسناد رسمی