• پیش­بینی بودجه جاری و عمرانی در قالب بودجه سالیانه و سیاست­های عمومی مرکز و تهیه و تنظیم دستورالعمل­های بودجه
 • تهیه و تنظیم بودجه جامع مرکز در قالب طرح­ها و برنامه ­ها و تنظیم موافقت نامه­ های بودجه­ ای باهمکاری واحدها.
 • تهیه، تنظیم و نگهداری اعتبارات جاری و عمرانی مرکز در قالب بودجه مصوب و مقررات مربوطه.
 • بررسی و برآورد مالی درخصوص تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختی­ هایی که تحصیل با انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه­ های مرکز
 • انجام اقدامات لازم جهت اخذ تخصیص اعتبارات مصوب برحسب برنامه­ ها و فعالیت­ها
 • انجام اقدامات لازم مربوطه به تعهدات مالی مرکز  طبق آئین نامه مالی و معاملاتی مرکز.
 • اجازه صدور حواله از محل اعتبارات مربوط عهده مدیریت مالی جهت پرداخت به ذینفع
 • انجام امور مربوط به پیش پرداخت و علی­ الحساب با رعایت مقررات مربوطه .
 • کنترل چک و اسناد و مدارک مربوطه و ارسال آن جهت امضاء مقامات مجاز .
 • انجام اقدامات لازم بمنظور وصول و ایصال درآمدها و مطالبات مرکز
 • انجام اقدامات لازم درخصوص امور مربوط به ترک مناقصه و مزایده و شرکت در جلسات مربوط حسب مقررات.
 • تنظیم و نگهداری حساب اموال منقول مرکز و حفظ و حراست آن­ها،.
 • تهیه و تنظیم گزارش عملیات انجام شده در رابطه با اهداف پیش­بینی شده بودجه مصوب با همکاری سایر واحدهای ذیربط جهت ارسال به مراجع مربوطه.
 • اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مطابق آئین نامه ها و مصوبات هیات امناء مرکز.
 • نگهداری حساب و تنظیم گزارشهای مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر، مدارک مالی و اطلاعات نرم افزاری.
 • نگهداری و حفظ و حراست و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
 • نگهداری حساب اموال مرکز و نظارت بر اموال مذکور.
 • نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آنها بر حساب مرکز