• همکاری و هماهنگی با رئیس مرکز در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به معاونت های مرکز آموزش
  • رسیدگی به هدفهای اجرایی و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای  مختلف
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکل موجود
  • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی
  • ارائه گزارشهای توجیهی لازم در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
  • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای مختلف در مرکز آموزش
  • شرکت در شوراها، کمیسیونها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح