کلیه هزینه های رفت و برگشت ، اسکان و وعده های غذایی در تبریز بر عهده مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد می باشد

 

محورهای رویداد شتاب 

جهت ثبت ایده اینجا کلیک نمایید