• ایجاد ارتباط با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و تنظیم برنامه های
  • انتشاراتی و تبلیغاتی   آگهی ها و پیامهای خبری مرکز و اقدام در ،  اطلاعیه ها ،  بیانیه ها ، تهیه و تدوین اخبار
  • جهت نشر و انعکاس آنها در رسانه های جمعی  بررسی مطالب انعکاس یافته در رسانه های گروهی و فضای مجازی در رابطه با فعالیتهای
  • مرکز و پاسخگویی به آنها در صورت ضرورت و اطلاع رسانی مستمر به رئیس مرکز  اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مرکز
  • تهیه اطلاعیه و بروشورهای مختلف در رابطه با تبلیغات مرکز جهت جذب دانشجو
  • نظارت و بار گذاری بر پورتال مرکز از نظر محتوایی و شکلی
  • ها، نرم افزارهای چند رسانه ای، App پیگیری و طراحی ابزارهای جدید رسانه ای