کاردانی

کاردانی فنی گرافیک
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی فنی کنترل کیفیت مواد غذایی
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
کاردانی فنی نرم افزار برنامه سازی کامپیوتر
کاردانی فنی فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه های گسترده
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کاردانی حرفه ای تکنیکهای فروش
کاردانی حرفه ای مدیریت لجستیک
کاردانی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات –فناوری اطلاعات
مهندسی صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکلات
کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کارشناسی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده
کارشناسی حرفه ای ایمنی سلامت و محیط زیست HSE