• مقطع کاردانی

  • کاردانی فناوری اطلاعات شبکه های گسترده
  • کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – غذایی
  • کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
  • کاردانی فنی بازرگانی – انبار داری
  • کاردانی ایمنی و بهداشت واحد های صنفی
 • مقطع کارشناسی

  • کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی
  • مهندسی فناوری صنایع غذایی –شیرینی و شکلات
  • کارشناسی ایمنی ، سلامت و محیط زیست HSE