حوزه ریاست

آقای دکتر تورج زه فروش در روز هفدهم شهریورماه سال ۱۳۵۱ در شهرستان سلماس متولدشده اند. دانش آموخته دکتری رشتۀ دامپزشکی دانشگاه تبریز مباشند بعد از اتمام تحصیل در شبکۀ دامپزشکی استان هرمزگان شهرستان حاجی آباد به عنوان معاون شبکه و رئیس شبکۀ دامپزشکی فعالیت داشته اند و در شبکۀ دامپزشکی شهرستان ری با سمت کارشناسی بهداشت اماکن عرضۀ مواد پروتئینی طرح خود را سپری نموده اند از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ در شرکت فرآورده های غذایی بهمرغ گوهردشت با سمت مسئول فنی بهداشتی و مدیر شرکت و از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵ با سمت مسئول فنی و مدیر شرکت پارس فرآوری صدف مشغول فعالیت بوده اند و هم اکنون مدیر عملیات شرکت کاویان صید خلیج فارس  و سرپرست مرکز علمی – کاربردی عالیفرد میباشند و همچنان ایشان از سال ۱۳۸۹ تاکنون در سمت مدرسی مشغول به فعالیت میباشند

۱
۲
۳
۴
۱
رویداد شتاب صنایع غذایی
۲
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز
۳
دانشگاه علمی کاربردی استان البرز
۴
کارگاه برتر نمایشگاه هفته پژوهش