حوزه ریاست

آقای دکتر تورج زه فروش در روز هفدهم شهریورماه سال 1351 در شهرستان سلماس متولدشده اند. دانش آموخته دکتری رشتۀ دامپزشکی دانشگاه تبریز مباشند بعد از اتمام تحصیل در شبکۀ دامپزشکی استان هرمزگان شهرستان حاجی آباد به عنوان معاون شبکه و رئیس شبکۀ دامپزشکی فعالیت داشته اند و در شبکۀ دامپزشکی شهرستان ری با سمت کارشناسی بهداشت اماکن عرضۀ مواد پروتئینی طرح خود را سپری نموده اند از سال 1383 لغایت 1390 در شرکت فرآورده های غذایی بهمرغ گوهردشت با سمت مسئول فنی بهداشتی و مدیر شرکت و از سال 1390 لغایت 1395 با سمت مسئول فنی و مدیر شرکت پارس فرآوری صدف مشغول فعالیت بوده اند و هم اکنون مدیر عملیات شرکت کاویان صید خلیج فارس  و سرپرست مرکز علمی – کاربردی عالیفرد میباشند و همچنان ایشان از سال 1389 تاکنون در سمت مدرسی مشغول به فعالیت میباشند