جهت ثبت نام در این دوره به واحد پژوهش سرکار خانم پوراسد مراجعه فرمایید.