بخش/بخشهای مشتریان:

گام اول

مشتریان می توانند بر اساس خواسته ها و ویژگی های منحصر بفردشان بسته به نیاز و هدف شما بخش بندی شوند. چند نمونه از بخش های مشتریان :بازار انبوه، گوشه بازار، بخش بندی شده، متنوع وبازار چند وجهی.

ارزش پیشنهادی:

گام دوم

همانطورکه می دانید، ارزش پیشنهادی شما به هرمشتری، فاکتوری است که باید شما را از سایر خدمات دهندگان مشابه (رقبای کاری شما)، متمایز سازد. پس شما باید بدانید که به هر بخش از مشتریان چه خدمات محصولاتی را ارائه می کنید. ازجمله راهکارهای برتری بخشیدن به شما شامل: تازگی، عملگرد، سفارشی سازی، انجام رساندن کار، طراحی، برند و خوشنامی، قیمت، کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک، دسترسی آسان،  راحتی و آسایش می شوند.

کانال توزیع:

گام سوم

راهی است برای رساندن ارزش های پیشنهادی شرکت به مشتریان که می تواند کانال های خود یا شرکای تجاری و یا ترکیب یا از هر دو باشد.

ارتباط با مشتریان:

گام چهارم

درعصر حاضر یکی از مهم ترین لازمه های موفقیت شرکت، ارتباط گرفتن و حفظ آن مشتریان است. در اینجا انواعی از ارتباط با مشتریان را مثال می زنیم: کمک شخصی، کمک شخصی اختصاصی، سلف سرویس، سرویس‌های خودکار، جوامع کاربردیوخلق مشترک(بامشتری).

جریان درآمد:

گام پنجم

چگونگی دریافت درآمد شرکت، از هر بخش از مشتریان را گویند. جریان درآمد ازراه‌های: فروش دارایی، حق استفاده ،حق اشتراک/عضویت ،اجاره/قرض ،حق استفاده ازمجوز/امتیاز ،حق کارگزاری و تبلیغات ایجاد می شود.

منابع اصلی:

گام ششم

دارایی های شرکت، که برای خلق ارزش مشتری ضروری هستند و خود شامل: -منابع انسانی ،منابع مالی ،منابع فیزیکی و منابع معنوی می باشد.

فعالیت های اصلی:

گام هفتم

مجموعه ی مهمترین فعالیت های یک شرکت برای اجرای ارزش های پیشنهادی تعریف شده است.

شرکای کلیدی:

گام هشتم

ضروری است که شرکت ها،برای کاهش خطر ریسک وهمچنین بهبود عملیات،با برخی دیگرمشارکت هایت جاری صورت دهند. که روش های آن از جمله: همکاری استراتژیک با شرکت های رقیب و غیر رقیب ،سرمایه گذاری های مشترک ،روابط خریدار، فراهم کننده و پیمان/ اتحاد های استراتژیک می باشد.

ساختار هزینه ها:

گام نهم

پیاده کردن مدل های مختلف کسب وکارهزینه هایی دربردارند که معمول باید چیزی بین هزینه محوری و ارزش محوری باشند. ساختار هزینه ها دارای خصیصه هایی همچون: هزینه­ های ثابت ، هزینه های متغیر،اقتصاد مقیاس (کاهش هزینه با افزایش تعداد) ،اقتصاد محدوده (کاهش هزینه با افزایش محدوده کاری) هستند.