مراحل عضویت بسیج دانشجویی

  • ارائه چهار قطعه عکس 4*3پرسنلی به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی دانشجویی
  • ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه از هر کدام دو برگ به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی دانشجویی
  • اگر دانشجویی در حوزه بسیجی فعالیت دارد ارائه کارت بسیج آن حوزه یا معرفی نامه به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی
  • ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی و یا پرینت انتخاب واحد دانشجو به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی دانشجویی
  • پس از تکمیل مدارک حضور دانشجو جهت تکمیل فرم عضویت بسیج دانشجویی در واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی