اهداف و چشم انداز مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد به عنوان یک مرکز آموزش علمی  کاربردی غیردولتی که تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه برگزاری و توسعه آموزش های علمی و کاربردی و تحقیقات کاربردی فعالیت می نماید ،در جهت ارتقا سطح مهارت های شغلی و اعتلای پژوهش های علمی  کاربردی گام های مؤثری بردارد.

ما اعتقاد داریم این امر در سایه اهداف زیر قابل دستیابی است:

 • درک نیازهای آموزشی دانشجویان و ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به آنان
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در چارچوب توافقات انجام شده با مراکز علمی و تحقیقاتی
 • ایجاد انگیزش،ارتفا سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های علمی کاربردی سیستماتیک،برنامه ریزی شده و مستمر
 • بهبود مداوم اثربخشی و کارایی در مرکز
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور ارتقا سطح مهارتها و کاهش هزینه ها
 • استقرار سیستم مدیریت آموزش بر اساس الزامات استاندارد های بین المللی

تمرکز بر دانشجویان وافزایش رضایت انها از طریق توسعه و ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و دانشجویی

 • مدیریت صحیح و کارآمد منابع مالی واحد و تلاش جهت ایجاد منابع مالی جدید پایدار
 • اصلاح ترکیب ساختار کارکنان و اساتید در جهت بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی
 • با رویکرد توانمند سازی و بالندگی مستمرتوسعه زیر ساخت های فیزیکی و ایجاد فضاها و عوامل محیطی مناسب منطبق با استانداردهای علمی و آموزشی روز دنیا
 • ارتقای سطح تولید دانش کاربردی از طریق انجام پژوهش ها و تحقیقات منطبق بر نیازهای اساسی استان و کشور
 • افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه جامع در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی
 • افزایش همکاری با مراکز علمی،پژوهشی و فرهنگی ملی و فراملی
 • تجاری سازی و به کارگیری دستاوردهای پژوهشی و فناوری مرکز رشد از طریق توسعه شرکت سن ایچ و ایجاد شرکتهای دانش بنیان
 • ارتقای سطح خدمات به کارکنان و اساتید به عنوان منابع ارزشمند مرکزآموزش
 • ارتقای هویت دینی و ملی دانشجویان،کارکنان و اساتید به عنوان پایه ها و ستون اصلی حرکت به سمت چشم انداز مرکز
 • ایجاد شرایط لازم جهت تبدیل شدن به یک دانشگاه سبز برای کمک به حفظ محیط زیست