مراحل عضویت در انجمن علمی

  • مراجعه به واحد امور فرهنگی دانشجویی مرکز جهت ثبت نام در واحد انجمن علمی
  • فعالیت در حوزه های علمی و فرهنگی در مناسبت های مختلف
  • شرکت در همایش ها و نمایشگاههای دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نماینده این مرکز