ارتباط با مرکز علمی کاربردی عالی فرد

آدرس:هشتگرد، بلوار امام خمینی، خیابان شهید بهشتی، مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت عالیفرد (سن ایچ)

تلفن: ۴۴۲۱۰۷۳۰ و ۴۴۲۱۰۷۳۱ و ۴-۴۴۲۳۲۲۸۲ ۰۲۶
فکس: ۴۴۲۳۹۳۱۷- ۰۲۶

[iphorm id=”1″ name=”contact”]