در اولین ایده تاب، اولین کاری که انجام می گیردارائه ایده ها در عرض یک دقیقه است. شما یک دقیقه زمان دارید تا ایده خود را برای شرکت کنندگان مطرح کنید و رای آنها راجلب کنید. این اولین قدم برای معرفی شما و ایده تان است، پس باید مراقب این یک دقیقه باشید و از آن به خوبی استفاده کنید.

تقسیم بندی زمان را چگونه انجام دهیم ؟
بهتر است ارائه یک دقیقه ای خود را بصورت زیر تقسیم بندی زمانی کنید و قبلا آن را تمرین کرده باشید. هرچند انجام این کار الزامی نیست ولی طبق تجربه ارائه های یک دقیقه ای کسانی که این اطلاعات را در این زمان منتقل کرده اند از شانس بیشتری برخوردار هستند.

۱۰ ثانیه: خود را معرفی کنید و نام ایده ی خود را بگویید.

۲۵ ثانیه: از نظر فنی محصول خود را معرفی کنید.

۲۵ ثانیه: از نظر تجاری محصول خود را معرفی کنید.

چند نکته مهم که می تواند شما را در ارائه بهتر یاری کند:

  • یک نام به ایده خود اختصاص دهید تا در زمان رای دادن در یاد رای دهندگان مانده باشید.
  • قابل فهم صحبت کنید و تا جای ممکن به جای شمردن لیست وار مسائل یک داستان کوتاه تعریف کنید، یا از قبل تحقیق کنید و اطلاعات دقیقی مانند آمار منطقی ارائه دهید.
  • سعی کنید ایده ی زیاد پیچیده ای نداشته باشید، هر چند همه در ارائه هر نوع ایده ای آزاد هستند ولی در نظر بگیرید که باید بتوانید در طول ۳ روز ایده تاب ایده تان را به یک جایی برسانید.
  • ارائه تان بیشتر از ۶۰ ثانیه طول نکشد.